Asker bildende kunstnere, ABK er en organisasjon bestående av proffesjonelle, yrkesaktive kunstnere bosatt i Asker.

Foreningen ble stiftet i 1974.

– Vil du lese mer om ABKs historie klikk her, eller se under ABK historikk

– Vil du søke medlemskap i ABK klikk her eller på menyen – Søk om medlemskap.

Er du medlem i ABK kan du sende oss en mail, så legger vi ut utstillinger og relevant info på våre Facebook-sider.

htha@forskningsradet.no eller pippipferner@me.com

 

VEDTEKTER FOR ABK, ASKER BILDENDE KUNSTNERE 

1. Formål

ABK er en forening for profesjonelle bildende kunstnere bosatt i eller med sterk tilknytning til Asker kommune. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser herunder

a) å organisere kontakt mellom kommunens kulturstyre og kunstnerne

b) å arbeide for økt kontaktflate mellom kunsten og samfunnet

2. Medlemskap

Berettiget til medlemskap er billedkunstnere bosatt i Asker eller med sterkt tilknytning til kommunen og som er godkjent av ABKs styre og kunstfaglige jury.

3. Økonomi

Ved salg fra utstillinger som holdes i regi av ABK vil det bli trukket 15% til foreningens drift.

4. Styre

Generalforsamlingen velger et styre bestående av 5 av foreningens medlemmer samt 2 vara- representanter. Styret velges for 2 år. Styret administrerer foreningen og fordeler arbeidsoppgaver slik de finner det formålstjenlig. Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter er tilstede. Styret fører referat fra sine møter. Det skal være 1 medlemsmøte i tillegg til generalforsamlingen per år.

5. Generalforsamling

Generalforsamling avholdes innen utgangen av mars med 3 ukers varsel.

Generalforsamlingen skal minst behandle følgende saker:

1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsrapport fra styret

4. Regnskap og budsjett

5. Valg av styre, jury og valgkomité

6. Eventuelt

Dagsorden, årsrapport, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling skal være medlemmene i hende innen 2 uker før generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan ta del på generalforsamlingen kan gi stemmefullmakt til en annen av foreningens medlemmer. Ingen kan betros mer enn 3 fullmakter. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmenes stemmer er kjent gyldige.

Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 2 uker før generalforsamlingen.

6. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene skal, etter behandling på generalforsamling skje ved uravstemning.

Det kreves 2/3 flertall av medlemmene for forandring i vedtektene.

7. Oppløsning

Beslutning og oppløsning av ABK følger samme regler som for vedtektsendringer